သင္သည္ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ဆႏၵရွိပါက လူငယ္မ်ားထံ လိပ္မူထားေသာစာ ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ပါ။ အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္းေက်ာင္း FTTY သည္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ရွာေဖြဆာငတ္သည့္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။

If you are considering entering the Full-time Training, please read the letters addressed to young people and graduating seniors. The FTTY welcomes applications from seeking Christians with the following qualifications:

  • At least Middle School qualification (အနည္းဆုံး အလယ္တန္းအဆင့္)
  • Ages 18 to 40 (အသက္ ၁၈ မွ ၄၀ ၾကား)
  • Sound physical and mental health (ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာရမည္)
  • Recommendation from an elder in your locality (သင့္ေဒသႏၱရမွ အသက္ႀကီးသူမ်ား၏  ေထာက္ခံခ်က္)

To apply, visit the Apply section and carefully follow the directions for submission.