အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းေက်ာင္းရွိ အဓိကအခ်ိန္သည္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ပါ၀င္ေသာ၊ Watchman Nee and Witness Lee တုိ႔၏အမႈေတာ္မ်ားအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ သမၼာတရားကုိ လက္ခံျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အမႈေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤညီအစ္ကုိမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ စင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း သြန္သင္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ စီမံကိန္းကုိ အျပည့္အ၀ ဖြင့္ျပေပးရန္ ရာစုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ျပန္လည္ရယူခဲ့ေသာ သမၼာတရားမ်ားအေပၚ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ဤအရာမ်ားကုိ ေျပာဆုိရန္၊ ဤအရာမ်ားကုိ သြန္သင္ရန္ႏွင့္ ဤအရာမ်ားကုိ အမႈေဆာင္ရန္ အထူးအခြင့္အေရးရွိသည္။ သုိ႔မွသာ ခရစ္ေတာ္၏ ကုိယ္ခႏၶာေတာ္သည္ တည္ေဆာက္ခံရကာ သခင္ဘုရား၏ေက်နပ္ျခင္းႏွင့္ အလုိေတာ္အတြက္ သတုိ႔သမီးကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

The Body of Christ (two-year class)

The church as the Body of Christ is not an organization but a living organism constituted of all the regenerated believers as the members of Christ. The first year of this two-year class develops a scriptural basis concerning the Body of Christ and emphasizes the practical administration, meetings, and course of the church from the first century onward. The second year of the course emphasizes the intrinsic and subjective reality of living as a normal, functioning member of the Body of Christ.

The Experience of Christ as Life (two-year class)

This two-year course examines the basic principles of knowing and experiencing Christ as life. Topics include knowing the parts of man, dealing with the parts of our inward being for the growth in life, and enjoying Christ as the Spirit in our human spirit. Trainees not only study crucial Bible verses, but also learn to apply these principles in every aspect of a proper, daily Christian life.

The Full Ministry of Christ (two-year class)

The full ministry of Christ in His three divine and mystical stages is the entire content of God’s economy in the New Testament. In this class, trainees study the three stages of the person and work of Christ in His incarnation, inclusion, and intensification. With a deeper appreciation of Christ’s person and work, trainees learn to apply these truths to their daily life and service.

God’s Economy (two-year class)

God’s economy is His plan to dispense Himself into His chosen, redeemed, and regenerated believers. Trainees consider the basic principles, issue, and goal of God’s economy, and the way to live the Christian life with a view to its fulfillment. God’s divine dispensing is to make the believers the same as He is in life and nature but not in the Godhead, with the ultimate goal of God gaining a corporate expression to consummate the New Jerusalem.

The Gospel and the God-ordained Way (two-year class)

The four steps of the God-ordained way are the preaching of the gospel, the nourishing of the new believers, the perfecting of the saints, and the prophesying of the believers to build up the Body of Christ. Trainees examine the biblical foundation of these steps and begin to practice the God-ordained way that builds up the church as the Body of Christ.

The Spirit (two-year class)

This class is designed to unveil crucial points concerning the Spirit, who was processed through Christ’s incarnation, human living, crucifixion, and resurrection. This process was ultimately consummated in the all-inclusive Spirit for the believers’ experience and growth in life today. As trainees examine the numerous aspects and functions of the Spirit in the Scriptures, they gain the invaluable experience of touching the living God as the Spirit in their human spirit.

Video Class (two-year class)

This class gives trainees an opportunity to view video footage of Brother Witness Lee. Course material rotates by term. Past courses have included messages from The Seven Feast messages.

Lessons on Children, Young People,
and College Students (first-year class)

In this class, trainees gain a vision of the importance of the younger generation in the Lord’s move on the earth today. The work with children, young people, and college students is presented as one inclusive work, requiring vision, training, and a spirit of love to care for the spiritual growth of young believers.

The Triune God and His Word (first-year class)

The Triune God is the content of His Word. By His Word believers are able to enter into His move in His economy. This class highlights the intrinsic significance of the Word through an overview of the central line of the divine revelation in the entire Bible. Such a bird’s-eye view affords a framework to objectively understand the Triune God in a comprehensive way for an enriched experience of living in and with the Divine Trinity for the accomplishment of His eternal economy.

A Life of Service (second-year class)

Genuine service to the Lord is not a matter of method or activity but of person and character. In light of this principle, this class orients trainees toward a proper view of service through the lens of God’s economy. Trainees also explore basic spiritual and life principles necessary for ministry, as highlighted in the lives and work of the ministers of the age.

The New Jerusalem (second-year class)

This course explores the New Jerusalem as the total composition of the entire revelation of the Bible and the fulfillment of God’s eternal purpose. In this course, trainees see that the New Jerusalem is not a physical city but a reality that we are enjoying and becoming today.

Character (elective)

“Our character is our very person. A person’s usefulness, the things which can be entrusted to him, the responsibilities he can bear, and the things he is able to accomplish altogether depend on his character” (Character, p. 17). This elective focuses on the crucial practices revealed in the Word that cultivate and maintain the divine life we received at our regeneration.

Music (elective)

This biweekly course provides trainees with a basic theory in Music.